त्यागपत्र नामक उपन्यास किसने लिखा

त्यागपत्र उपन्यास के लेखक जैनेंद्र हैं।जैनेंद्र द्वारा लिखित अन्य उपन्यास परख कल्याणी, सुनीता, सुखदा तथा मुक्तिबोध हैं।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *